Ποια η ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εργαζομένου που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ;

αναρτήθηκε σε: Συμβουλές και Χρήσιμα Άρθρα | 0

Ποια η ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εργαζομένου που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ;

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης», που στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που μπορεί κανείς να συναντήσει σε ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε αναγκαία τη σύνταξη επικαιροποιημένου ερμηνευτικού σημειώματος για την ασφάλιση της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης (ή Αστικής Ευθύνης Εργοδότη). Όπως τονίζει η Ένωση σε εγκύκλιο που απέστειλε προς τις εταιρίες – μέλη της, στόχος της Επιτροπής είναι η αποσαφήνιση, μεταξύ άλλων, του νομοθετικού πλαισίου ευθύνης του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματοςεργαζομένου που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

Ειδικότερα, στο νέο σημείωμα διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εργαζόμενου που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης του εργαζόμενου για περιουσιακής φύσεως ζημιά (όπως είναι π.χ. η απορρέουσα από τα άρθρα 657 και 658 Αστικού Κώδικα αποζημίωση). Αντιθέτως, ο εργαζόμενος ή οι συγγενείς του διατηρούν σε κάθε περίπτωση την αξίωσή τους κατά του εργοδότη για εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης που υπέστησαν, σύμφωνα με το άρθρο 932 Αστικού Κώδικα (Αποφάσεις 182/2015 ΑΠ, 19/2014 ΑΠ, 1983/2013 ΑΠ, 18/2008 Ολομ. ΑΠ).

Επομένως, τυχόν καταβολή στην πράξη της διαφοράς ημερομισθίου από τον εργοδότη σε εργαζόμενό του που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δεν αποτελεί υποχρέωση εκ του νόμου του εργοδότη, αλλά κατ’ ουσίαν συνιστά παροχή του τελευταίου προς τον εργαζόμενό του.

Σε κάθε περίπτωση εννοείται ότι η καταβολή στην πράξη της διαφοράς ημερομισθίου από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενό του, ακόμη και υπό τη μορφή της παροχής, δικαιολογεί και επιτρέπει τη συμφωνία μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου εργοδότη για την της εν λόγω παροχής.

 

Πηγή:

http://www.nextdeal.gr